Om oss

Her kan du lese litt om Lunner Almenning

Om skogenHva gjør almenningen idagÅpenhetsloven

Skogen i Lunner Almenning

Skoginformasjon

Lunner Almenning er den syd-østre delen av den gamle Hadelandsalmenningen. Skogarealene ligger hovedsaklig i Lunner kommune, mens 2% ligger i Gran. Ca 30% av eiendommen sogner til Nordmarka, mens resten ligger i Romeriksåsen.

Tall fra skogbruksplan fra 2016:

  • Totalt areal: 91 566 dekar
  • Uproduktivt skogareal: 10 026 dekar
  • Brutto produktivt skogareal: 81 549 dekar
  • Naturreservater: 6 928 dekar
  • Urørt skog / MIS: 1 888 dekar
  • Netto produktivt skogareal: 72 733 dekar

Produktiviteten

Produktiviteten måles etter et H40-bonitetssystem fra 6 – 26 som angir skogens høyde ved 40 års alder. Mesteparten av vårt areal har bonitet 14 (42 %) som vi kaller middels bonitet. 23 % ligger over bonitet 14 og 36 ligger under.

Alderssammensetning

Skogen i Lunner Almenning bærer preg av intensiv drift de siste 30 år. Dette gir seg utslag i at vi i dag har mye ungskog, ca. 75% av arealet er skog med alder 0 (hogstflater) til ca. 50 år. Den eldste skogen har en alder på 130 – 150 år. En god del av dette står på områder som er vanskelig tilgjengelig for skogsdrift. Ved skogtaksten i 2001 var det registrert en stående kubikkmasse på 540 000 m3. Av dette var 77 % gran, 20 % furu og 3 % bjørk.  I dag (2019) avvirker vi ca. 18 000 m3 årlig i form av slutthogster og tynning.

Brannfare

I løpet av sommeren er det stadig perioder der det er lite regn. Da blir skogbunnen svært tørr, og faren for skogbrann øker. LA samarbeider med de andre allmenningene på Hadeland om skogbrannberedskap, men det viktigste forebyggende tiltaket er å unngå åpen ild i sommervarmen. Vi oppfordrer derfor til at man medbringer nistepakke eller eventuelt benytter primus (med stor varsomhet) i de tørre periodene. Skogen er en viktig ressurs både økonomisk og helsemessig og en skogbrann kan rasere et stort område på svært kort tid.

Se film om Harestusaga

Lunner Almenning sammen med Stein Buan har laget en film for å dokumentere historien til Harestusaga. Saga var en hjørnesteinsbedrift på Harestua og før den ble revet var det viktig å dokumentere stedet og noen av personene som jobbet der.

Trykk på knappen for å se

Hva gjør Lunner Almenning idag?

Lunner Almenning er en bygdealmenning med virksomhetsområder innenfor eiendoms- og arealforvaltning, bruksrettforvaltning, bioenergi, skog- og utmarksforvaltning, herunder jakt, fiske og hytteutleier.

Sagparken Utvikling AS og Harestua Næringspark AS er begge datterselskaper av Lunner Almenning og står for eiendoms- og næringsutvikling på Harestua. Tidligere prosjekter innebærer bl.a. utbyggingen av næringsfeltet Tangenmoen, boligfeltet Haneknemoen, og leilighetsbyggene i Saglunden. Pågående prosjekter er utbyggingen av sentrumsområdet Sagparken Sentrum, boligfeltet Harestulia og næringsfeltet Stubbengmoen / Harestua Næringspark Øst.