Utmarksbeite

Her kan du lese om utmarksbeite i Lunner Almenning, regler rundt båndtvang, tilsyn og oppsyn og info om beitelagene.

Utmarksbeite i LATilsyn og vakttelefonBåndtvangBeitelagene

Utmarksbeite i Lunner Almenning

Med bakgrunn i allmenningsretten for jordbrukere i Lunner praktiseres fritt beite for relativt mange husdyr på allmenningens grunn. Totalt blir ca 600 storfe (kuer og kalver) og ca 4500 sau og lam blir sluppet på beite hver sommer.

Beitesesongen er fra slutten av mai til sanking som starter tidlig i september. LA er vert for disse dyrene, samtidig som området er åpent for friluftsliv og tilhørende ferdsel. Beitedyrene er ufarlige om de får gå uforstyrret, men de er følsomme for uro og det spesielt viktig at reglene for båndtvang overholdes.

Det anbefales også å gjøre seg kjent med kuvettreglene før man drar på tur i utmarka.

Husk at all ferdsel i utmarka skjer på eget ansvar.

Les kuvettreglene

Tilsyn og vakttelefon

Beitelagene organiserer gjeting og tilsyn. Medlemmene har ukentlige vakter med daglige tilsynsruter. Dyreeierne utfører også betydelig tilsyn i sin egen besetning gjennom hele beitesesongen. Noen av dyrene er også utstyrt med GPS-overvåkning.

Selv om dyreeierene selv systematisk ferdes i skogen for å se til at dyrene har det bra, oppfordres alle til å melde fra om noe unormalt observeres (for eksempel syke / skadede dyr). For dette vises til oppslag ved veier og sentrale steder i området, alternativt oppsynsperson (tlf. 40 60 55 55) eller Lunner Politi (tlf. 61 32 69 30).

Se plakat: Beitende husdyr

Vakttelefon: 40 60 55 55

Båndtvang

Hundeloven § 6 bestemmer at det skal være båndtvang for hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august. Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang.

I Lunner gjelder utvidet båndtvang fra 1. april til 25. september. Les forskriftene for Lunner kommune for detaljer. Trening av jakthunder utenfor jakttiden er ikke tillatt uten grunneiers tillatelse. Gjeterhunder i arbeid og lovlig jakt med løs hund er unntatt fra båndtvangen i henhold til Lov om forsvarlig hundehold.

Beitelagene

Det praktiseres organisert beitebruk, og alle som slipper dyr på utmark er medlemmer i et beitelag. Beitelagene sikrer organisert tilsyn og samordner sanking, bygging, bruk og vedlikehold av samlekveer, sankefeller, sperregjerder og andre målrettede tiltak.

Kontaktpersoner beitelagene:

Nordmarka beitelag (for storfe)
Trond Henriksen –  97 08 96 84 – trhenri3@online.no
Lunner og Jevnaker sauebeitelag
Hans Kristian Skau – hkshau@gmail.com