Bruksrett

Her finner du dokumenter, søknader og diverse som har med bruksrett å gjøre.

DokumenterStyret i LA

Om bruksrett

Bruksrett i allmenning (allmenningsrett) er en rett som ligger til jordbrukseiendommene i bygda, og som jordbrukseiendommer regnes eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet og bruk har karakter av jordbruk.

Bruksretten (allmenningsretten) omfatter fra gammelt av bl.a. rett til å ha seter, til beite, til hogst til husbehov i allmenningens skoger (virkesrett), og rett til jakt på småvilt og fiske i allmenningen. Tidligere ble virkesretten praktisert på den måten at den enkelte eiendom fikk utvist et område der vedkommende eier fikk ta ut det virke han hadde behov for. (enkeltmannsdrift).

I dag foregår skogsdrifta som fellesdrift. Dette innebærer at allmenningen står for skogsdrift og salg av virket, og den bruksberettigede får utbetalt en bruksrettrabatt fra allmenningen når vedkommende kjøper trelast. Denne bruksrettrabatten skal i prinsippet tilsvare rotverdien av det tømmer som har medgått til produksjon av denne trelasta, men vil ofte variere fra allmenning til allmenning avhengig av den enkelte allmennings økonomiske bæreevne. For ytterligere informasjon om allmenningsretten vises til allmenningsloven.

Spesielt oppfordres nye brukere til å sette seg inn i bruksrett- reglene, og viktigst – sjekke opp om allmenningens bruksrettregister – mantallet – er rett i forhold til gjeldende eieroverdragelse. Ofte ser man ved eieroverdragelser større endringer i driftsform og behov for bygninger. Det er da viktig at søknad (er) om rivning av gammelt, og tilskudd til nytt søkes før arbeidet begynne.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Motta viktige nyheter fra almenningen på epost. Kun for de med bruksrett.

Styret i LA 2020-2022

Sittende styre består av følgende personer

Andreas Høiby

Styreformann

Erik Skirstad

Nestformann

Iver Ulven

Styremedlem

Hilde Waaler

Styremedlem

Mona Andersen

Styremedlem

Bakgrunn for valg

Forvaltning av LA sin virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992.  Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år. Hvem som kan stemme ved allmenningsvalg fremgår av allmenningens mantall, som legges ut til gjennomsyn for allmenningens bruksberettigede på allmenningskontoret fra 31. januar valgåret.  Alle bruksberettigede oppfordres til å kontrollere om manntallet er riktig for sitt vedkommende, og sende skriftelig klage til allmenningsstyret dersom så ikke er tilfelle. Slik klage må være sendt innen 3 uker etter at manntallet er lagt ut for gjennomsyn. Nærmere informasjon om valgordningen og stemmerettens innhold fås ved henvendelse til allmenningskontoret.

Styrets består av 5 valgte brukberettigede medlemmer.