Bruksrett

Her finner du dokumenter, søknader og diverse som har med bruksrett å gjøre.

Om bruksrett

Bruksrett i allmenning (allmenningsrett) er en rett som ligger til jordbrukseiendommene i bygda, og som jordbrukseiendommer regnes eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet og bruk har karakter av jordbruk.

Bruksretten (allmenningsretten) omfatter fra gammelt av bl.a. rett til å ha seter, til beite, til hogst til husbehov i allmenningens skoger (virkesrett), og rett til jakt på småvilt og fiske i allmenningen. Tidligere ble virkesretten praktisert på den måten at den enkelte eiendom fikk utvist et område der vedkommende eier fikk ta ut det virke han hadde behov for (enkeltmannsdrift).

Rundskriv M-2/2014 BygdealmenningerRetningslinjer for bruksrettutøvelse 2018

I dag foregår skogsdrifta som fellesdrift. Dette innebærer at allmenningen står for skogsdrift og salg av virket, og den bruksberettigede får utbetalt en bruksrettrabatt fra allmenningen når vedkommende kjøper trelast. Denne bruksrettrabatten skal i prinsippet tilsvare rotverdien av det tømmer som har medgått til produksjon av denne trelasta, men vil ofte variere fra allmenning til allmenning avhengig av den enkelte allmennings økonomiske bæreevne. For ytterligere informasjon om allmenningsretten vises til allmenningsloven.

Spesielt oppfordres nye brukere til å sette seg inn i bruksrett-reglene, og viktigst – sjekke opp om allmenningens bruksrettregister – manntallet – er rett i forhold til gjeldende eieroverdragelse. Ofte ser man ved eieroverdragelser større endringer i driftsform og behov for bygninger. Det er da viktig at søknad(er) om rivning av gammelt, og tilskudd til nytt søkes før arbeidet begynner.

Har gården skiftet eier? Last ned eierskifteskjema her

Søke bruksrettytelser

Her finner du alle dokumentene du trenger for å søke rabatter og tilskudd i Lunner Almenning.
Større prosjekter, samt søknader om nybygg, tilbygg eller ombygging, skal søkes allmenningsstyret på forhånd, mens søknader om materialrabatt og øvrige tilskudd skal sendes inn sammen med materialskjema og bilag etter ferdigstillelse / innkjøp. Mer om dette i reglementet.

1

Sjekk ut reglementet med oversikt over hvilke materialer og prosjekter vi gir rabatter og tilskudd til

Reglement - rabatter og tilskudd 2024

2

Last ned og fyll ut søknadsskjema og materialskjema

Søknadskjema bruksrettytelserMaterialskjema for beregning av rabatt

3

Send utfylte skjemaer og bilag til post@la.no

Send inn søknad

Bruksrettsytelser i Lunner Almenning er endret fra 01.01.2024

Vi jobber med å få på plass en løsning for å fylle ut søknadsskjema direkte på la.no. Denne funksjonen kommer snart.

Gratis årskort i LA

Bruksberettigede i Lunner Almenning får et gratis fiskekort og et gratis abonnement på vei og parkering i LA.

Om vei og parkering

Vei- og parkeringsløsningen i Lunner Almenning er kamerabasert og driftes av Youpark. Bruksberettigede får et gratis abonnement på veinett og parkeringsplasser i Lunner Almenning.
På abonnementet kan man ha registrert inntil 2 skiltnummer som har gratis passering og disse skiltnumrene kan endres ved behov.

Hvordan søke om bruksrett-abonnement på Youpark

 • Klikk her for Lunner Almenning på Youpark
 • Trykk på abonnementet “Bruksberettiget”
 • Trykk på “Kjøp abonnement”
 • Velg betalingsmåte Vipps eller betalingskort (pris er kr 0,-)
 • Kryss av for “automatisk fornyelse”
 • Skriv inn gårds- og bruksnummer i kommentarfeltet
 • Trykk “betal kr 0”
 • Velg land og skriv inn skiltnummeret på bilen som skal ha gratis passering, trykk deretter “lagre”
 • Har du et kjøretøy nr 2 som skal ha gratis passering trykker du nå på “Legg til kjøretøy” og gjentar forrige steg.

Hvordan endre skiltnummer

 •  Logg inn på «min side» på Youpark.no
 • Gå ned til «abonnement»
 • Finn abonnementet “Bruksberettiget” og trykk «endre»
 • Trykk «slett» på registreringsnummeret du ønsker å endre
 • Legg til nytt registreringsnummer og trykk “lagre”

Om fiske

De bruksberettigede eiendommene i Lunner Almenning får ett gratis fiskekort for bruk i LAs fiskevann. Nyeste utstedte kort er gyldig t.o.m. 2025 og nytt kort vil bli sendt ut før dette har utløpt. Om du har mistet kortet koret ditt, ta kontakt med oss på post@la.no. Husk å ta med fiskekortet som identifikasjonskort om du skal fiske. God tur!

Bruksrett-hytter

Styret vedtok i 2023 et nytt regelverk for omsetning av hytter i allmenningen. Regelverket åpnet for at hytter tilhørende bruksberettigede kan selges i det åpne markedet og at de bruksberettigede kan trå inn i høyeste bud. Regelverket beskriver punkter som eiere av hytter på festet grunn til Lunner Almenning plikter å forholde seg til ved salg eller overdragelse.

Reglement for omsetning av hytter i LA

Styret i LA 2022-2024

Sittende styre består av følgende personer

Mona Hanekne Andersen

Styreleder
2020 - 2028

Andreas Høiby

Nestleder
2014 - 2026

Anders Olimb Flatla

Styremedlem
2024-2028

Knut Skollerud

Styremedlem
2022-2026

Bjørn Haugen Morstad

Styremedlem
2022-2026

Varamedlemmer

Klikk her for å se hvem som er varamedlemmer

 • Erland Hagen
 • Johan Haugseth
 • Pål Olimb
 • Iver Ulven
 • Hilde Ingerid Skøien Waaler

Valgkomité

Klikk her for å se hvem som sitter i valgkomiteen

 • Per Anders Bakken
 • Marthe Grina
 • Randi Skøien Johannessen
 • Pål Magnus Lunner
 • Ivar Molden

Bakgrunn for valg

Forvaltning av LA sin virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992.  Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år. Hvem som kan stemme ved allmenningsvalg fremgår av allmenningens mantall, som legges ut til gjennomsyn for allmenningens bruksberettigede på allmenningskontoret fra 31. januar valgåret.

Av manntallet framgår bl.a. hvem som er registrert som stemmeberettigede i allmenningen og hvor mange stemmer vedkommende har. Det kan avgis 2 stemmer pr. bruk og ektefeller kan avgi 1 stemme hver ved personlig frammøte. Det samme gjelder for 2 sameiere og for samboere som har avgitt skriftlig erklæring om at begge skal stå som stemmeberettigede. Enslige kan avgi 2 stemmer for sin eiendom. Stemmegivning ved fullmakt godtas ikke for ovenstående kategorier.

For sameier med mer enn 2 eiere, off. eiendom, selskap, bo m.v. må den som ønsker å stemme ha fullmakt fra rette vedkommende. Ingen kan avgi mer enn to stemmer.

For eiendommer som er forpaktet ligger stemmeretten til eier med mindre det er avtalt skriftlig at forpakter skal utøve bruksretten, og det på valgdagen gjenstår minst 2 år av forpaktningstida.

Personer som ikke er oppført i manntallet kan ikke avgi stemme, og de bruksberettigede oppfordres derfor til å kontrollere at manntallet er korrekt for sitt vedkommende.Bruksberettigede som mener det hefter feil ved manntallet har anledning til å påklage dette til allmenningsstyret senest 3 uker etter utleggingen. Eventuelle klager over manntallet må skje skriftlig. Ytterligere opplysninger om stemmerettsreglene kan fås ved henvendelse til allmenningskontoret.

Styrets består av 5 valgte brukberettigede medlemmer.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Motta viktige nyheter fra almenningen på epost. Kun for de med bruksrett.