Valg av allmenningsstyre og valgkomité finner sted på allmenningens årsmøte.
Tid og sted for årsmøte i allmenningen vil bli kunngjort senere.
Hvem som kan stemme framgår av allmenningens manntall som vil bli lagt ut for gjennomsyn fra den 31. januar på allmenningskontoret.

Av manntallet framgår bl.a. hvem som er registrert som stemmeberettigede i allmenningen og hvor mange stemmer vedkommende har. Det kan avgis 2 stemmer pr. bruk og ektefeller kan avgi 1 stemme hver ved personlig frammøte. Det samme gjelder for 2 sameiere og for samboere som har avgitt skriftlig erklæring om at begge skal stå som stemmeberettigede. Enslige kan avgi 2 stemmer for sin eiendom. Stemmegivning ved fullmakt godtas ikke for ovenstående kategorier.

For sameier med mer enn 2 eiere, off. eiendom, selskap, bo m.v. må den som ønsker å stemme ha fullmakt fra rette vedkommende. Ingen kan avgi mer enn to stemmer.

For eiendommer som er forpaktet ligger stemmeretten til eier med mindre det er avtalt skriftlig at forpakter skal utøve bruksretten, og det på valgdagen gjenstår minst 2 år av forpaktningstida.

Personer som ikke er oppført i manntallet kan ikke avgi stemme, og de bruksberettigede oppfordres derfor til å kontrollere at manntallet er korrekt for sitt vedkommende.
Bruksberettigede som mener det hefter feil ved manntallet har anledning til å påklage dette til allmenningsstyret senest 3 uker etter utleggingen. Eventuelle klager over manntallet må skje skriftlig. Ytterligere opplysninger om stemmerettsreglene kan fås ved henvendelse til allmenningskontoret.

Ved årsmøte i Lunner Almenning våren 2024 skal det avholdes valg av representanter til styret og valgkomité. I den forbindelse har valgkomiteen sendt ut brev til de bruksberettigede der de ønsker innspill til foretrukket kompetanse og forslag til kandidater. Dette ønskes meddelt pr e-post til lflatla@hotmail.com , alternativt pr. telefon 958 20 928.

Valgkomiteen ber vennligst om tilbakemelding innen 7.januar 2024

Valgkomiteen består av:

Jon Harald Snellingen
Pål Magnus Lunner
Randi Skøien Johannessen
Ivar Molden
Lars Flatla

Styremedlemmene består av:

Andreas Høiby
Mona Andersen (på valg i 2024)
Hilde Waaler (på valg i 2024)
Bjørn Haugen Morstad
Knut Skollerud

Varamedlemmene består av:

Anders Flatla (på valg i 2024)
Mikael Haakenstad (på valg i 2024)
Johan Haugseth (på valg i 2024)
Iver Ulven
Erland Hagen

Styret i Lunner Almenning