Bærekraft

Her finner du litt informasjon om LAs bærekrafttiltak

Klima og miljøÅpenhetslovenSponsing

Klimatiltak

Klimatiltak

Lunner Almenning er forpliktet til å beskytte og bevare miljøet og klimaet. Vi forstår skogsdrift har en direkte innvirkning på miljøet, og vi streber etter å sikre at vår praksis er bærekraftig.

Naturreservater og vern

Lunner Almenning har og har hatt som policy at høyereliggende områder som i kombinasjonen nøkkelbiotoper og marginal driftsøkonomi skal prioriteres for frivillig vern. Det er vernet flere naturreservater der det er registrert biologisk viktige områder med særlig viktighet for bevaring av det biologiske mangfoldet. Vi er opptatt av å verne slike områder for å ivareta viktige livsmiljøer. Det nasjonale målet for vern av skog er på 10 %. Lunner Almenning har vernet 12,6 % av vår skogeiendom. Det er i dag i alt syv naturreservater i Lunner Almenning: Rinilhaugen (1625 daa), Snellingsrøysene (678 daa), Skotjernsfjell (3222 daa), Piperberget (756 daa), Paradiskollen (1871 daa), Tullebrennhaugen (695 daa) og Fjellsjøhøgda (2706 daa).

Les mer om verneområdene

Binding av karbon

I Lunner Almenning har vi 91 500 dekar med skog, hvorav 76 000 dekar er produktiv skog. Vi har 944 000 m3 med stående skog og en årlig tilvekst på 44 300 m3. Dette bidrar med å binde 2 240 000 tonn CO2 i skogen, og det årlige opptaket utgjør 98 664 tonn CO2.

Vi avvirker 19 140 m3 årlig, men 100 000 planter forynges årlig. Med andre ord planter vi fire nye trær for hvert tre vi feller. Dette bidrar til å opprettholde balansen i økosystemet og sikre at miljøet ikke blir skadet.

På et grantre utgjør stammen 60%, mens grener, rot og topp utgjør ca. 40%. Under og etter avvirkning/hogst vil alltid greiner, rot og topp ligge igjen. Dette gjør at en stor del karbon, særlig fra røtter, blir igjen i skogene, grønne nåler og blader har masse næringsstoffer som matpakke til neste generasjon planter og skog, hogstavfallet hindrer avrenning og erosjon, og alt organisk materiale i forråtnelse er levebrødet til mange insekter, sopper og mikroorganismer.

Lunner Almenning har PEFC-sertifikat for bærekraftig skogforvaltning.

Hovedtallsrapport for skogen 2022

Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ler mer om vårt arbeid med menneske- og arbeidstakerrettigheter

Bærekraftsrapport

Vi har startet arbeidet med å lage en bærekraftsrapport for Lunner Almenning. Vi ønsker å vise vårt bærekraftsansvar ovenfor våre interessenter, og med bærekraftsrapportering håper vi å bidra til åpenhet om vår praksis og ytelser innen bærekraftsområdet.

Vi oppdaterer denne siden med rapporten når den er ferdigstilt.

Bærekraftsrapport kommer snart

Samfunnsbidrag

Lunner Almenning er stolt samfunnsbidragsutøver til følgende lag, foreninger og konferanser

Mylla løypeforening

Harestua IL

Svea skilag

Hadelandskonferansen

Lunner Fotballklubb

Lunner Håndballklubb

Harestua Skøyteglede

DNT

Skiforeningen

Grindvoll IL

Styret i LA behandler søknader om bidrag til lag, foreninger og konferanser én gang i året i løpet av Q1.
Enkeltpersoner kan ikke søke bidrag. Søknad om bidrag kan sendes til post@la.no.