Statsforvalteren i Oslo og Viken har lagt ut forslag om vern av skogsområder i Viken der to av områdene er i Lunner. Disse to områdene som foreslås som naturreservater er eid av Lunner Almenning.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner.